Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Nejen o registru řidičů (pardon vozidel) na ministerstvu dopravy

20. 07. 2012 14:30:00
Na MD je zaveden tzv. IMIS (vnitřní personální a účetní (ekonomický) systém pro MD). Je to software hodnotou srovnatelný s jinými programy částkou možná max. 100 mil. Kč. Lze ověřit znaleckým posudkem. Usnadňuje práci personalistům a účetním.

Nahrazuje řádově 50 – 60 pracovních sil (zvládali to hravě ručně víc jak 100 let). Ušetří tedy ročně maximálně 30 – 40 milionů korun na platech. Cena sw se vyvíjela. Proběhla 3 výběrová řízení za celkem 875 mil. Kč. Různé dodatky ke smlouvám pak znamenaly navýšení této zakázky o dalších 725 000 000 korun. Utracení celkem 1,6 miliardy je vrchol nehospodárnosti a nelze hovořit o správném hospodaření. Miliarda je zřejmá škoda vzniklá státu. Podle smlouvy s fy ATS Telcom Praha a.s. je dalších 12,5 miliónů měsíčně hrazeno za „údržbu“ software. Jsou to další peníze, které jsou již roky vypláceny netransparentně, aniž by musela být odvedena jakákoliv práce, to je krása paušální platby.

Centrální registr vozidel je zastaralý a jeho spuštění se všichni báli


A teď registr vozidel který s tím souvisí. Smlouva o vytvoření aplikace CRV byla uzavřena bez výběrového řízení. Dokonce ani nejde o smlouvu na vývoj nové aplikace, ale o Technickou a uživatelskou podporu CRV, non stop infolinku, podporu převodu dat z původní do nové aplikace a doplnění aplikačního programového vybavení CRV. Aplikace však podle všeho na základě této smlouvy byla vyvíjena a zpracována spol. ATS Telcom Praha a.s. (poskytovatel služeb) a to na základě tzv. Smlouvy o poskytování a rozvoji IT služeb 2010-2013, což je výše popsaný IMIS vytvořený v roce 2007 (2008) jako vnitřní personální a účetní (ekonomický) systém pro MD. Podle dostupných informací bylo na jeho vytvoření a provoz prozatím z rozpočtové kapitoly MD vynaloženo 1,6 mld. Kč. Smlouva na jeho provoz a správu se spol. ATS Telcom bude končit k 31.3.2013 a MD platí měsíčně za správu systému, tedy ať se ze strany poskytovatele služeb bude vyvíjet nějaká aktivita či ne, 12.500.000,- Kč/měsíc,a to až do ukončení platnosti smlouvy. A teď nová smlouva bez výběrového řízení k zajištění provozu CRV ze dne 25.6.2012 na dalších 32 miliónů, s textem tvářícím se jako údržba, fakticky na vývoj nové aplikace.

Nevypsání výběrového řízení je porušení zákona

Aplikace pro CRV nebyla zadávána v nouzi či krizi, jak vyžaduje zákon pro postup bez výběrového řízení. Bylo dost času na vypsání řádného výběrového řízení. V červnu r. 2011 již byla na MD připravena složka zadávací dokumentace k tzv. otevřenému výběrovému řízení na vytvoření a správu aplikace CRV, neboť k 1.7.2011 oznámil MV ČR p. Kubice svému kolegovi MD ČR p. Dobešovi, že od tohoto dne po 12-ti měsících, tedy k 30.6.2012 bude muset vypnout podporu pro CRV, které sice spravuje MD ČR, ale podporu poskytuje na základě smlouvy MV ČR. Zde je důležité konstatovat, že složka zadávací dokumentace byla připravena na kompletní vývoj aplikace a její správu, a to v hodnotě zhruba 100.000.000,- Kč s tím, že na základě vyhlášených operačních programů, mohla být její podstatná část hrazena z dotací EU. MD ČR, resp. vedení na tuto situaci nikterak nereagovalo, otevřené výběrové řízení nezadalo.
Až dne 25. června 2012 podepsalo ministerstvo dopravy smlouvu na Zakázku bez předchozího uveřejnění (JŘBU) na „Zajištění podpory provozu Centrálního registru vozidel“. A co bylo důvodem mimořádného postupu? Ministerstvo píše toto:
„V průběhu realizace systému však nastaly následující okolnosti, jejichž následkem bylo nutné využít JŘBU: ...V návaznosti na zpracovanou analýzu dat bylo zjištěno, že cca 800 000 záznamů není možné převést do databáze nového systému CRV. Stávající registr vozidel je veden obecními úřady obcí na lokálních úložištích dat a na jednom centrálním úložišti dat. Po spojení dat uložených na obou úložištích se ukázalo, že existují neočekávaně velké rozdíly v datech. Dokud nedošlo ke spojení dat na jedno úložiště, nebylo možné tuto velmi vysokou chybovost dat objektivně zjistit. Nový informační systém bude pracovat pouze s jedním úložištěm dat, a proto bylo nutné stávající data před jejich převedením do nového registru opravit, stávající stav byl překážkou provozu nového registru.“

Pravda nebo lež?

Tomuto tvrzení odporuje jiný dokument ministerstva dopravy, který byl sepsán 19. října 2010. V něm se upravuje obsah projektu „Elektronizace výkonu agend inspekce a dozoru v oblasti dopravy - projekt 221“, podle něhož místo realizace spisové služby se do něj vkládá implementace CRSV, tedy centrálního registru silničních vozidel. Že o problému dlouhodobě MD vědělo není pochyb, je to čitelné v těchto odstavcích:
4.2 Stav datové základny CRSV
„Data v současném registru nejsou ověřována proti ostatním registrům, kromě Evidence obyvatel ve vybraných případech. Data vlastníků a provozovatelů dat jsou tak nekonzistentní, v systému jsou vedeny údaje nestrukturované či jen částečně strukturované a dochází k duplicitám v ukládání dat.
Kvalitu dat lze jen obtížně změnit při zachování stávajícího způsobu provozu informačního systému, kdy obce s rozšířenou působností pracují s lokální databází v místě původního okresního úřadu a data z těchto okresů jsou načítána do centrálního registru. To vede ke značné chybovosti a nekonzistenci datové základny se všemi z toho vyplývajícími důsledky.“
a dále:
9 Dopady v případě zamítnutí změny
CRSV je jedním z klíčových komponent DSA (dopravně správní agendy – pozn. red.). Vzhledem k faktu, že stav datové základny stávajícího řešení evidence vozidel je v nevyhovujícím stavu, nevyřešení tohoto problému bude mít negativní dopad na celý systém ESB (umožňuje integraci samostatných datových základen – pozn. red.), který díky neaktuálním vstupům bude následně poskytovat nesprávná data.
Data z centrálního registru byla přenášena z lokálně vedených evidencí, vznikla historicky a ne vždy konzistentními postupy, což má přímý dopad na jejich kvalitu. Při vydání chybných dat nelze mnohdy nalézt osobu odpovědnou za zadaná data a jejich současný stav a odpovědnost škody tedy zůstává na ministerstvu.“

Již v říjnu 2010 ministerstvo evidentně vědělo, že má problém, který je třeba řešit. V roce 2012 se však tváří, že jde o nový krizový jev a musí rychle vypsat jednací řízení bez uveřejnění, přesněji zadat tuto práci přímo firmě ATS-Telcom bez soutěže, což zdůvodnilo jako „krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici“. 30. května 2012 byla tato lež předložena vládě.


Vraťme se zpět k 24.1.2012, kdy podepisuje zástupce MD ČR se spol. ATS Telcom Praha a.s. tzv. změnový požadavek v systému IMIS (1. část), kdy cílem tohoto požadavku ze strany MD ČR je „Vytvoření nové aplikace Centrální registr vozidel (CRV)“. V tomto změnovém požadavku MD ČR žádá o vytvoření aplikace CRV dle přílohy č. 1 (to jsou Požadavky pro práci s daty). Dne 24.1.2012 ve změnovém požadavku (2 a 3. část) navrhuje MD spol. ATS Telcom jak a v jakých termínech má spol. při vývoji aplikace postupovat. Zdůrazňuji při vývoji aplikace !!!


Podle dostupných veřejných zdrojů vyhlásil MD ČR, že v rámci správy systému IMIS byly uspořeny finanční prostředky, z tohoto důvodu že nevyhlásil otevřené výběrové řízení, ale v rámci těchto uspořených FP aplikaci vyvíjel poskytovatel služeb, tedy došlo k úspoře finančních prostředků ze strany státu. Chápu to tak, že byla pozastavena platba oněch 12,5 milionu za údržbu? Pak by ale nebylo nutné podepisovat novou smlouvu.

A jak to dopadlo?


Avšak. Dne 25.6.2012 byla zástupcem MD ČR, a to Státním tajemníkem, náměstkem ministra dopravy ČR Bc. Miroslavem Drobným podepsána bez výběrového řízení nová Smlouva „Zajištění podpory provozu Centrálního registru vozidel“, a to se společností ATS Telcom Praha a.s. Kopii mám tady.
Tato smlouva zajišťuje správu provozu CRV ve 4 jednotlivých bodech. Termíny a finanční plnění ze strany MD ČR vyplývající z této smlouvy:
A – Technická a uživatelská podpora CRV- 9.7.2012 – 31.3.2013 - 400.000,- Kč/M
B – Help desk - 9.7.2012 – 30.9.2012 – 990.000,- Kč/M
C – podpora převodu dat - 9.7.2012 – 30.9.2012 – 13.104.000,- Kč jednorázově
D – Doplnění aplikačního sw CRV ode dne účinnosti smlouvy do předání plnění 7.350.000,- Kč
Plnění ze strany MD ČR tedy 27.024.000,- Kč + DPH, celkem tedy plnění 32.428.000,- Kč
V tomto období, budou pro spol. ATS Telcom Praha a.s. v plnění 2 platné smlouvy. První smlouva tzv. IMIS, která zajišťuje plnění cca 12.000.000,- Kč každý měsíc, a dále pak výše uvedená smlouva s celkovým plněním 32.428.000,- Kč. Není bez zajímavosti, že například za vytvoření bezplatné informační linky zaplatí daňoví poplatníci za pouhé 3 měsíce bezmála 3. mil. Kč!!!!!!!!

Co bude dál? Vypíší další výběrové řízení na již realizovaný registr?

A nyní je třeba se ptát, proč je platnost této smlouvy pouze do 31.3.2013. Odpověď bude zřejmě v tom, když ministr Dobeš veřejně deklaroval, že nyní vyhlásí otevřené výběrové řízení na vytvoření nové aplikace CRV, a to v hodnotě bezmála 300.000.000,- Kč, což bude krásný dar fy ATS Telcom Praha a.s. ( zde je třeba také srovnat zadávací dokumentaci, která již na MD leží od června r. 2011, kdy cena byla 100.000.000,- Kč s možností čerpání z fondů EU). Když vezmeme v úvahu vytvoření aplikace a její správu ze strany ATS Telcom Praha a.s., její možná autorská práva na dnes vyvinutou aplikaci, kterou vlastně podle smlouvy nikdo nevyvíjel a jen doplňoval aplikační programové vybavení, což je lež, vezmeme v úvahu i znalosti systému, zkušenosti v provozu, jedinečnost aplikace atd., a dospějeme k závěru, že jediná fy ATS Telcom Praha má šanci vyhrát tuto další připravovanou předraženou zakázku na něco, co již bude vyvinuto. V otevřeném výběrovém řízení budou mít jiné společnosti, než právě ATS Telcom Praha a.s. nulovou šanci. A musím se znovu ptát. Co se vlastně bude tvořit, když CRV s velkými porodními bolestmi za 32 miliónů vznikl? Za co bude daňový poplatník platit dalších 300 000 000,- Kč, když podle ministra již vlastně všechno funguje? Myslím, že cena 32 mil. za databázi registru a migraci dat je přiměřená, jen koupě není obsahem smlouvy a tudíž ministerstvo se nestalo majitelem ani autorských práv, ani nemá záruky a neproběhlo výběrové řízení, neoprávněně.

Poslední detail


Dalším zajímavým faktorem v celé věci je skutečnost, že není jisté a nikde to nebylo doloženo, zda má spol. ATS Telcom Praha a.s. (či její dále uvedený možný subdodavatel) jakoukoli bezpečnostní prověrku pro práci s takto citlivými údaji, jaké se nacházejí v CRV. Jen při představě úniku informací z CRV, případně možnosti napojení do základních registrů jsou prověrky více než nutné.

Autor: Stanislav Huml | pátek 20.7.2012 14:30 | karma článku: 38.66 | přečteno: 4920x

Další články blogera

Stanislav Huml

Kalašnikov volby nevyhrává

Je to trochu jinak, než píší média, jako ostatně vždy, a prezident odpovídal obecně, dokonce o sobě. A byl to evidentně vtip. Trochu jednodušší, ale stále jen vtip.

26.1.2016 v 22:49 | Karma článku: 41.59 | Přečteno: 2143 | Diskuse

Stanislav Huml

Jde o bezpečnost nebo o prachy?

Nášivky s reflexními prvky byly shledány účinnějšími než aktivní osvětlení. A věta "Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených," byla shledána dostatečnou.

9.12.2015 v 21:29 | Karma článku: 25.19 | Přečteno: 1322 | Diskuse

Stanislav Huml

Nacista nebo vlastenec? Imigrace a islám.

Hledám svůj vlastní postoj a snažím se pochopit i všechny kolem sebe.Proč ten strach, a je reálný? Jak z toho ven a je ještě čas? Je nějaké východisko? Nemlžím a snažím se nalézt pravdu v historii. Budu teď hodně otevřený.

8.11.2015 v 23:43 | Karma článku: 46.23 | Přečteno: 8047 | Diskuse

Stanislav Huml

Bartuška to tak nemyslel, tvrdil Klvaňa v pořadu Máte slovo.

Schvalování masových vražd v Oděse to prý rozhodně není, nic takového bartuškův výrok neobsahuje. Tvrdili pánové Klvaňa a Vondra. Nu pojďme si jej podrobněji rozebrat. Důkaz je ve výroku samém a nejen v něm.

1.5.2015 v 1:05 | Karma článku: 44.77 | Přečteno: 7653 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Karel Januška

Jaká bude nová vláda?

Podle chování ministrů spravedlnosti dvou nejsilnějších stran a podle chování předsedů těchto stran, lze usuzovat o tom, zda se republika stane právním státem, nebo bude řízená skupinami stranických odborníků.

21.11.2017 v 3:35 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 25 | Diskuse

Tomáš Flaška

Biľak byl velký učitel

Prezident Zeman při příležitosti své návštěvy v Rusku poskytl před touto návštěvou agentuře TASS rozhovor, jak bývá při takových návštěvách zvykem. Člověk si jen musí položit otázku čí je to vlastně prezident.

21.11.2017 v 2:27 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 81 | Diskuse

Vítězslav Stanovský

GDPR - miniseriál - díl 1.

GDPR je nařízení z Evropské unie, které vstoupí v platnost 25. 5. 2018. Jedná se o nařízení, tedy je automaticky platné bez národních úprav pro všechny země EU a EFTA. My máme pouze povinnost být s ním v souladu...

20.11.2017 v 22:16 | Karma článku: 7.31 | Přečteno: 269 | Diskuse

Jaroslav Čejka

Není Klaus jako Klaus

Ve svém komentáři k 17. listopadu se Václav Klaus ml. distancoval od dnešní podoby jeho oslav i od lidí, kteří je dnes využívají jen ke svému zviditelnění. Tehdejší události však označil za radostný moment, jaký už asi nezažije.

20.11.2017 v 15:25 | Karma článku: 20.52 | Přečteno: 694 |

Jindřich Pacovský

Znovu o "digitálním" řízení zdravotnické péče (eHealth)

Jeden z pohledů na problémovou "digitalizaci" procesů kolem zdravotnictví. Volně navazuje na setkání Evropského liberálního fóra v Praze.

20.11.2017 v 13:30 | Karma článku: 7.92 | Přečteno: 327 | Diskuse
Počet článků 103 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 4028
Poslanec, hájící zájmy občanů.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.